РЕЗОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ
"Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології"

Учасники Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» розглянули проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні, екологічні, економічні та соціальні наслідки поводження з непридатними пестицидами в Україні, правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами, актуальні питання поводження з радіоактивними відходами, впровадження в Україні європейських підходів до управління відходами електричного та електронного обладнання, засади екологічно безпечного поводження з рідкими відходами. В рамках Форуму було презентовано екологічно дружні технології утилізації небезпечних відходів.
           Учасники Форуму негативно оцінили роботу Міністерства екології та природних ресурсів України у сфері поводження з небезпечними відходами, зокрема щодо формування Стратегії та здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності.
           В результаті дискусій було визначено, що для забезпечення раціонального поводження з небезпечними відходами, ефективного управління цією галуззю, підвищення рівня обізнаності та мотивації громадян, збільшення відсотка перероблених відходів та повторно використаної сировини, гармонізації українського та європейського законодавств необхідно:           
           Верховній Раді України:
           - розглянути та ухвалити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з небезпечними відходами» № 5354 від 03.11.2016 р., у якому пропонується зробити суворішими умови поводження з небезпечними відходами та посилити контроль за видачами ліцензій;
           - ухвалити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативній дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище» № 3198 від 30.09.2015 р., положення якого спрямовані на створення та забезпечення ефективного функціонування системи збирання, перероблення та утилізації відходів, а також удосконалення системи управління у цій сфері відповідно до вимог Директиви ЄС № 2008/98/ЄС про відходи;
           - розробити та ухвалити законопроекти щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами;
           - ухвалити проект Закону України «Про державну політику у сфері поводження із мийними засобами» № 5182-1 від 07.10.2016 р., завдяки якому буде створено правові підстави та умови для обмеження виробництва, ввезення на митну територію України та реалізацію мийних засобів, що містять фосфати;
           - ініціювати створення міжвідомчої робочої групи на рівні комітетів Верховної Ради України щодо формування політики (стратегії, плану дій) поводження з небезпечними відходами.
           Кабінету Міністрів України:
- забезпечити виконання цілей та завдань, встановлених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818, щодо розроблення стратегічних, програмних і планових документів для різних галузей економіки України, де передбачити завдання та заходи з їх екологізації шляхом технічного переоснащення, впровадження енергоефективних і ресурсоощадних технологій, маловідходних, безвідходних і екологічно безпечних технологічних процесів;
- створити Державне агентство поводження з відходами та передати йому повноваження Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у цій сфері;
- запровадити економічні механізми зі встановленням відповідальності виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці за збирання, вивезення, переробку, утилізацію та безпечне захоронення небезпечних відходів;
- впровадити національну систему збирання та утилізації використаних автотранспортних засобів, шин, хімічних джерел струму, використаної електропобутової техніки та електричного обладнання тощо;
- стимулювати надходження інвестицій у сферу поводження з відходами, розвиток інфраструктури ринку вторинних ресурсів, залучення в цю сферу малого й середнього бізнесу з перспективою створення на цих засадах переробної галузі;
- ухвалити нові ставки екологічного податку для забезпечення стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій поводження з відходами;
- сприяти запровадженню екологічно чистих і безпечних технологій утилізації, видалення та перероблення відходів;
- забезпечити впровадження фінансово-економічних механізмів підтримки господарюючих суб'єктів, які прагнуть зменшити обсяги шкідливих викидів і відходів виробництва, впроваджують і розвивають природоохоронні ресурсоощадні та маловідходні технології;
- забезпечити перегляд п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» з метою врегулювання відсутності необхідності розроблення паспортів на відходи, на які є технологія з утилізації чи/або укладено договір зі спецорганізацєю, що має необхідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності з утилізації відходів;
- розробити дієвий механізм розвитку транскордонного співробітництва у сфері поводження з небезпечними відходами;
- включити до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами обов'язкову вимогу перевірки підприємств, що працюють у сфері поводження з небезпечними відходами, перед видачею ліцензії;
- відновити Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами та Державний фонд поводження з радіоактивними відходами.
           Міністерству екології та природних ресурсів України:
- забезпечити адаптацію законодавства у сфері поводження з відходами до вимог європейських директив, які необхідно імплементувати відповідно до вимог Асоціації між Україною та ЄС (Директива № 2008/98/ЄС, Директива № 2006/21/ЄС, Директива № 1999/31/ЄС);
- запровадити в Україні державний кадастр відходів, закінчити створення в цій сфері єдиної інформаційно-аналітичної мережі, системи обліку та паспортизації місць розміщення відходів;
- вимагати, щоб всі судна та інші плавучі засоби були обладнані місткостями для збирання лляльних та інших забруднених вод, які потрібно систематично передавати на спеціальні очисні споруди для очищення та знезараження;
- зобов'язати всіх судновласників укладати договори на збирання (прийом) стічних та лляльних (підсланевих) вод з підприємствами, які мають ліцензію (дозвіл) на такі види діяльності;
- посилити відповідальність за несанкціоноване скидання стічних та підсланевих вод водним транспортом та забруднення водних ресурсів;
- привести Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення у відповідність з Міжнародною конвенцією щодо запобіганню забруднення з суден;
- завершити роботи зі збирання та вивезення для утилізації залишків непридатних пестицидів та хімічних засобів захисту рослин в Україні;
- створити систему поводження з відходами у сфері сільського господарства;
- забезпечити виконання в повному обсязі завдань та заходів Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами (яка не виконана станом на 2016 р.);
- розробити та запровадити систему перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців сфери управління та виробництва небезпечних відходів за напрямами: охорона природи та здоров'я людини від впливу небезпечних відходів; утилізація й видалення небезпечних відходів; нормативно-правове регулювання у сфері поводження з небезпечними відходами; науково- технічна діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами;
- забезпечити перегляд Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 р. № 41 «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання» та приведення його норм у відповідність з вимогами Закону України від 06.09.2012 р. № 5203-VІ «Про адміністративні послуги» та Закону України від 06.09.2005 р, № 2806- IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відповідно до Директив ЄС щодо поводження з відходами;
- провести комплексне обстеження басейнів транскордонних річок та інших об'єктів, які забруднюються відходами;
- розробити дієвий механізм стимулювання роздільного збирання та утилізації небезпечних відходів, які утворюються у домогосподарствах;
- розробити систему поводження з небезпечними відходами (запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування та утилізації, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
           Обласним державним адміністраціям:
- ініціювати розроблення, затвердження та реалізацію регіональних (обласних) програм поводження з відходами, враховуючи небезпечні відходи;
- на рівні міських і селищних рад розглянути можливість організації громадських робіт для сортування сміття та доставки його на пункт переробки з метою вилучення небезпечних відходів зі складу побутових;
- активно залучати ЗМІ та рекламу, освітні програми для популяризації правильного поводження з відходами;
- розробити та запровадити екологічні освітні програми для дітей та молоді стосовно поводження з відходами;
- підтримати громадську природоохоронну кампанію Всеукраїнської екологічної ліги «Батарейкам - утилізація!».

 

Попередня сторінка